Từ ngày : 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

SỞ NGOẠI VỤ

Lịch tuần

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ sáu

Ngày 22-10-2021