Từ ngày : 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

SỞ NGOẠI VỤ

Lịch tuần

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ ba

Ngày 04-10-2022