Lịch làm việc Sở Ngoại vụ
   
Home
Thứ bảy, ngày 04-12-2021
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Tháng 12 năm 2021
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng - Thanh tra
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Hợp tác Quốc tế
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Lãnh sự Biên giới
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)